آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم...

یارفیق من لا رفیق له

آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم...

یارفیق من لا رفیق له

آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم...

"بنام آنکه هستی را آفرید وهدایت را راه گشای بشرقرار داد،وبرای این هدایت وطریقت رهبرانی برگزیدتا ما،انسانها از آدم تا خاتم(ص) بتوانیم درمسیرحرکت انسانی والهی راه را از بیراهه دربیابیم"

"راه فردا که در پیش داریم راه نرفته ی ماست، آن را درست بپیماییم "

آخرین نظرات

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خبر» ثبت شده است

" ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ‏( ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺳﺎﻝ 2014 ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯼ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﯽ ﺍﻥ ﺍﻥ ﻭ ﯾﺎﻫﻮ ‏) ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺍﻋﺶ »
ﺳﺨﻨﮕﻮﻯ ﮔﺮﻭﻩ ﻭﻫﺎﺑﻰ ﺩﺍﻋﺶ : ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﺮﺍﻕ ﻧﻮﺑﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺷﻴﻌﻴﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻙ ﻭ ﺧﻮﻥ ﻣﻴﻜﺸﻴﻢ ...
ﭘﯿﺎﻡ ﺩﻟﯿﺮ ﻣﺮﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﻣﯿﺎﻥ ﺳﺮﺍﻥ ﺍﺭﺗﺶ ﻭ ﺳﭙﺎﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻫﮏ ﺗﮑﻔﯿﺮﯼ ﺩﺍﻋﺶ : ﺑﺴﻢ ﺭﺏ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﺼﺪﯾﻘﻴﻦ ...
ﺍﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺘﺎﻥ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﺠﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﯾﺪ ...
ﯽ ﺷﮏ ﺍﮔﺮ ﭘﺎﯾﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻣﺮ ﻭﻟﯽ ﻭ ﺍﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻧﺒﺮﺩ ﺑﺎﺯ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻭﺭﺩﻧﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻗﺮﻥ ﻫﺎﺳﺖ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ
ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺻﻼﺧﯽ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻣﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺍﺯ ﻗﺎﺗﻼﻥ ﺣﺴﯿﻦ ‏(ﻉ ‏) ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎﯼ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﯿﺰ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ .
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﭘﺎﯾﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺮﻡ ﺣﺴﯿﻦ ‏(ﻉ‏) ﺑﺮﺳﺪ ﺳﺮﻫﺎﯼ ﺑﺮﯾﺪﻩ ﯼ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺮﻡ ﺯﯾﻨﺐ
‏( ﺱ‏) ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮑﺶ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺑﺮﺩ ﻭ ﯾﻘﯿﻨﺎ" ﻧﻤﺎﺯ ﻇﻬﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻘﯿﻊ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﮐﺮﺩ .
ﻟﺒﯿﮏ ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ ‏(ﻉ ‏)
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ !!!
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻋﺮﺍﻕ ﻧﯿﺴﺖ !
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ !
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮﺻﻞ ﻭ ... ﻧﯿﺴﺖ .
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ

  • سام دادرس

بسم الله الرحمن الرحیم
چرا باید بگوییم "امام خامنه ای"؟
غربی‌ها با سه کلیدواژه‌ی
آزادی
دموکراسی
و حقوق بشر
و شرقی‌ها با دو کلیدواژه‌ی مبارزه‌ی با
امپریالیسم
و برابری
افکار عمومی را اداره می‌کردند.

امام پنج کلیدواژه‌ی قرآنی را در مقابل آن پنج کلیدواژه قرار دادند.
اصل «امامت‌محوری» مهم‌ترین کلیدواژه بود.
سیستم امت-امامت حرف جهانشمول اسلامی بود که در عرصه‌ی سیاست احیا شد.

  • سام دادرس

اگر کودک یا فرد سالمندی را دیدید که ادعا کرد گمشده و او را نمی‌شناختید. هرگز از روی کاغذی که نشان می‌دهد یا مسیری که می‌گوید او را نرسانید. این شیوه جدیدی است که برای کشاندن افراد به مکان‌های خاص یا کوچه های خلوت بمنظور تجاوز ، آدم ربایی ویا سرقت به تازگی رایج شده، لطفا این موضوع مهم را به افراد خانواده ودوستان یادآوری کنیدو
اگر با چنین مواردی برخورد کردید افراد را به ایستگاه پلیس تحویل داده یا با اورژانس اجتماعی شماره ١٢٣ تماس بگیرید.

  • سام دادرس