آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم...

یارفیق من لا رفیق له

آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم...

یارفیق من لا رفیق له

آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم...

"بنام آنکه هستی را آفرید وهدایت را راه گشای بشرقرار داد،وبرای این هدایت وطریقت رهبرانی برگزیدتا ما،انسانها از آدم تا خاتم(ص) بتوانیم درمسیرحرکت انسانی والهی راه را از بیراهه دربیابیم"

"راه فردا که در پیش داریم راه نرفته ی ماست، آن را درست بپیماییم "

آخرین نظرات

۵۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «موعظه خوبان» ثبت شده است

  • سام دادرس

  • سام دادرس

  • سام دادرس

  • سام دادرس

  • سام دادرس

ﺳﻪ ﺁﯾﻪ ﺁﺧﺮ ﺳﻮﺭﻩ ﺣﺸﺮ ﺭﺍ ﺗﻼﻭﺕ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﻮﺩ . ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺍﺛﺮﯼ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﺷﺐ ﺍﻭﻝ ﻗﺒﺮ ﺍﺳﺖ .
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻠﮑﯿﻦ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻮﺍﻝ ﻭ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ
ﺟﻮﺍﺏ ‏« ﻣﻦ ﺭﺑﮏ ‏» ﺑﮕﻮﯾﯽ :
ﻫُﻮَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟَّﺬِﯼ ﻟَﺎ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻟَّﺎ ﻫُﻮَ ﻋَﺎﻟِﻢُ ﺍﻟْﻐَﯿْﺐِ ﻭَﺍﻟﺸَّﻬَﺎﺩَﺓِ ﻫُﻮَ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦُ ﺍﻟﺮَّﺣِﯿﻢُ
*22* ﻫُﻮَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟَّﺬِﯼ ﻟَﺎ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻟَّﺎ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻤَﻠِﮏُ ﺍﻟْﻘُﺪُّﻭﺱُ ﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻦُ ﺍﻟْﻤُﻬَﯿْﻤِﻦُ
ﺍﻟْﻌَﺰِﯾﺰُ ﺍﻟْﺠَﺒَّﺎﺭُ ﺍﻟْﻤُﺘَﮑَﺒِّﺮُ ﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋَﻤَّﺎ ﯾُﺸْﺮِﮐُﻮﻥَ *23* ﻫُﻮَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟْﺨَﺎﻟِﻖُ
ﺍﻟْﺒَﺎﺭِﺉُ ﺍﻟْﻤُﺼَﻮِّﺭُ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺄَﺳْﻤَﺎﺀُ ﺍﻟْﺤُﺴْﻨَﻰ ﯾُﺴَﺒِّﺢُ ﻟَﻪُ ﻣَﺎ ﻓِﯽ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﻭَﺍﺕِ
ﻭَﺍﻟْﺄَﺭْﺽِ ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﺰِﯾﺰُ ﺍﻟْﺤَﮑِﯿﻢُ *24*
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺍﻟﻬﯽ ﻣﺒﻬﻮﺕ ﻭ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
ﭼﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺣﻖ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺣﻖ ﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺧﻠﻖ .

ﻣﻨﺒﻊ :
ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻋﻠﻤﺎ - ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺻﺮﻓﯽ ﭘﻮﺭ -ﺹ 90

  • سام دادرس

ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭﺁﺧﺮﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ؟
ﻣﺜﺎﻝ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺯﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﺶ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺯﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ:
ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭﺁﺧﺮﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ 4ﭘﺴﺮﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺁﻧﻬﺎﺭﺍﺩﺭﺍﺗﺎﻗﯽ ﺣﺒﺲ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺷﻤﺎﺩﺭﺍﯾﻦ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻦ ﻣﯿﺮﻭﻡ ﻭﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻡ.
ﺍﻣﺎﺧﻮﺩ ﻣﯿﺮﻭﺩ ﭘﺸﺖ ﭘﺮﺩﻩ ﻭﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﭘﺴﺮﺍﻭﻝ ﺍﺯ ﻧﺒﻮﺩ ﭘﺪﺭﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﻨﺪﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﻢ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﺍﺗﺎﻕ ﻭﺷﺮﺍﺭﺕ
ﭘﺴﺮﺩﻭﻡ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ ﭘﺴﺮﺍﻭﻝ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﺭﺍﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﺮﯾﺰﺩ ﻭﺷﺮﺍﺭﺕ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﯿﻨﺸﯿﻨﺪﻭﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑﻨﺪﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﯿﺎ ﺑﺎﺑﺎﺑﯿﺎ!
ﭘﺴﺮﺳﻮﻡ ﮐﻪ ﺍﺻﻼ‌ ﭘﺪﺭﺭﺍﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﺪﻭﺑﻪ ﮐﺎﺭﺧﻮﺩﺳﺮﮔﺮﻡ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺍﻣﺎﭘﺴﺮﭼﻬﺎﺭﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻩ ﭘﺪﺭﭘﺸﺖ ﭘﺮﺩﻩ ﺁﻧﻬﺎﺭﺍﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺗﺎﻕ ﻭﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﯿﺎﻣﺪﻥ ﭘﺪﺭﻧﯿﺴﺖ ﺍﻭﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﺍﻭﺭﺍﻣﯿﺒﯿﻨﺪﭘﺲ ﺑﺎﺧﻮﺩﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﻫﻢ ﭘﺪﺭﺩﯾﺮﺗﺮﺑﯿﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﮐﺎﺭﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻭﭘﺪﺭﻫﻢ ﻣﺮﺍﻣﯿﺒﯿﻨﺪ ﺩﺭﻋﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﻨﺘﻈﺮﺁﻣﺪﻥ ﭘﺪﺭﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ
ﺁﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺳﺖ !
ﻣﺮﺩﻡ ﺁﺧﺮﺍﻟﺰﻣﺎﻥ!
ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍﺑﻬﻢ ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﻢ
ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺻﻼ‌ ﺁﻗﺎ ﺭﺍﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﻭﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﻢ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﻫﻢ ﻓﻘط ﺩﺭﻣﺴﺠﺪﺑﺴﺖ ﻣﯿﻨﺸﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺁﻗﺎﺑﯿﺎ ﺁﻗﺎﺑﯿﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﮐﺘﯽ

  • سام دادرس

  • سام دادرس

یه روز که اومدم خونه چشماش سرخ شده بود نگاه کردم دیدم کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب تو دستاش گرفته بهش گفتم: گریه کردی؟ یه نگاهی به من کرد و گفت : راستی اگه خدا اینطوری که توی این کتاب نوشته با ما معامله کنه عاقبت ما چی میشه؟ مدتی بعد برای گروه خودشون یه صندوق درست کرده بود و به دوستاش گفته بود: هر کس غیبت بکنه 50 تومان بندازه توی صندوق ، باید جریمه بدید تا گناه تکرار نشه.

( منبع: افلاکیان ص 262 )

 

  • سام دادرس

شیخ مرتضی انصاری (ره) دارای همتی بلند و اخلاقی نیکو بود و به امور طلاب شخصاً رسیدگی می کرد و مانند پدری مهربان آنان را تحت تربیت خود قرار داده بود. چند روزی شیخ دیرتر از وقت مقرر برای تدریس حاضر می شد. علت را از وی پرسیدند. فرمود: یکی از سادات به تحصیل علوم دینی مایل گشته و این امر را با چند نفر در میان نهاده است تا درس مقدمات برایش بگویند؛ ولی هیچ یک از آنان حاضر نشدند و شأن خود را بالاتر از آن دیدند بدین جهت خود، متصدی این امر شده و درس او را به عهده گرفته ام.

 ( منبع : کتاب تندیس زهد، زندگی نامه و حکایات شیخ مرتضی انصاری- سایت صالحین )

  • سام دادرس